Edictes

Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4196 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació de l'Oferta d'ocupacio publica d'estabilitzacio 2022
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3971 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3584 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre els serveis del casal d'estiu
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3125 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2623 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2144 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 2056 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 2053 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1142 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de la modificacio de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora per l'ús de la via publica o del domini públic
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 567 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de IIVTNU