Edictes

Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6976 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6972 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva del Reglament del servei d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6071 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5664 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Cistella
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5663 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Delegació de funcions de l'Alcaldia en el primer tinent d'alcalde, del 10 al 16 d'agost, ambdós inclosos
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4924 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4851 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de la modificació de l'annex I del Reglament núm. 1: Reglamentació general reguladora dels preus públics, connexió a la xarxa d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4848 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva del nou text de l'Ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4847 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 8 Taxa de cementiri
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4759 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020