Edictes

Exercici: 2019 Bop: 151-0 Edicte: 6301 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del cementiri municipal de Cistella
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5973 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació definitiva de la descripció d'un lloc de treball
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5972 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5807 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5445 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegació d'àrees/matèries
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5295 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5146 AJUNTAMENT DE CISTELLA Resolució de l'Alcaldia referent al nomenament de personal funcionari
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4572 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'informació pública d'un conveni de delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4478 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3726 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit