Edictes

Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8101 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Modificació dels preus públics de l'aigua
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7943 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7934 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7717 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva del projecte de renovacio dels serveis de diversos carrers del municipi
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7586 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Correcció d'error material de l'anunci de l'oferta publica d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6667 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de criteris d¿adjudicació, normes de funcionament i utilització dels dos pisos destinats a habitatges socials
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 6104 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre el servei del casal d'estiu
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 6100 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del Projecte de renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli de Cistella, Fase I
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5465 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans