Edictes

Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4924 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4851 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de la modificació de l'annex I del Reglament núm. 1: Reglamentació general reguladora dels preus públics, connexió a la xarxa d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4848 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva del nou text de l'Ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4847 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 8 Taxa de cementiri
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4759 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4659 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4658 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva d'un expedient de modificació extrajudicial de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3184 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3183 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3168 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019