EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LES LLISTES ELECTORALS LLEI ORGÀNICA 5/1995, DEL TRIBUNAL DEL JURAT

L’AJUNTAMENT COMUNICA QUE ES TROBEN EN EXPOSICIÓ DEL PÚBLIC LES LLISTES DEL CENS VIGENT PER LA COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL JURAT.

EL PERÍODE DE CONSULTA I RECLAMACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ EN EL CENS ELECTORAL COMPRENDRÀ DES DEL 21 AL 28  DE SETEMBRE DE 2020, AMBDÓS INCLOSOS.

LES CONSULTES I RECLAMACIONS LES PODEU FER A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT.