Pressupost

Pressupost 2022


Pressupost 2021


Pressupost 2020

  • Podeu visualitzar el pressupost 2020 fent clic AQUÍ

Pressupost 2017


Pressupost 2016


Pressupost 2015

  • Podeu visualitzar el pressupost 2015 fent clic AQUÍ

Pressupost 2014

  • Podeu visualitzar el pressupost 2014 fent clic AQUÍ

Pressupost 2013

  • Podeu visualitzar el pressupost 2013 fent clic AQUÍ

Pressupost 2012


Pressupost 2011

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL I Impostos directes

51.300,00

CAPÍTOL II Impostos Indirectes

5.000,00

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos

26.847,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents

121.693,00

CAPÍTOL VII Transferències de capital

10.000,00

TOTAL PRESSUPOST

214.840,00

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL I Despeses de personal

59.100,62

CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis

125.739,38

CAPÍTOL III Despeses financeres

1.500,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents

9.500,00

CAPÍTOL VI Inversions reals

10.000,40

CAPÍTOL IX Passius Financers

9.000,00

TOTAL PRESSUPOST

214.840,00

Pressupost 2010

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL I Impostos directes

51.300,00

CAPÍTOL II Impostos Indirectes

7.000,00

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos

29.660,34

CAPÍTOL IV Transferències corrents

124.250,00

CAPÍTOL VII Transferències de capital

163.689,66

TOTAL PRESSUPOST

375.900,00

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL I Despeses de personal

52.450,00

CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis

131.207,60

CAPÍTOL III Despeses financeres

5.500,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents

8.500,00

CAPÍTOL VI Inversions reals

170.742,40

CAPÍTOL IX Passius Financers

7.500,00

TOTAL PRESSUPOST

375.900,00

Pressupost 2009

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL I Impostos directes

51.500,00

CAPÍTOL II Impostos Indirectes

6.000,00

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos

32.600,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents

121.200,00

CAPÍTOL VII Transferències de capital

3.500,00

TOTAL PRESSUPOST

214.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL I Despeses de personal

51.650,00

CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis

133.900,00

CAPÍTOL III Despeses financeres

4.950,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents

9.500,00

CAPÍTOL VI Inversions reals

7.500,00

CAPÍTOL IX Passius Financers

7.300,00

TOTAL PRESSUPOST

214.800,00

Pressupost 2008

CAPÍTOL 1 Despeses de personal

43.489,32

CAPÍTOL2 Despeses en béns corrents i serveis

138.600,00

CAPÍTOL 3 Despeses financeres

500.00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents

9.600,00

CAPÍTOL 6 Inversions reals

376.310,68

TOTAL PRESSUPOST

568.500,00

CAPÍTOL 1 Impostos directes

50.320,39

CAPÍTOL2 Impostos indirectes

25.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos

39.500,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents

70.000,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital

383.679,61

TOTAL PRESSUPOST

568.500,00

Pressupost 2007

CAPÍTOL 1 Despeses de personal

41.818,00

CAPÍTOL2 Despeses en béns corrents i serveis

110.800,00

CAPÍTOL 3 Despeses financeres

1.900,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents

4.300,00

CAPÍTOL 6 Inversions reals

113.852,96

CAPÍTOL 9 Passius Financers

2.700,00

TOTAL PRESSUPOST

275.370,96

CAPÍTOL 1 Impostos directes

36.626,00

CAPÍTOL2 Impostos indirectes

15.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos

45.155,94

CAPÍTOL 4 Transferències corrents

53.060,00

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials

400,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital

123.129,02

TOTAL PRESSUPOST

275.370,96