Ple

Sr. Enric Gironella Colomer (Junts)
Alcalde
alcalde@cistella.cat
Territori, Interior i sostenibilitat


Sr. Moisés Nogué Ribas
1er tinent alcalde
Regidor Hisenda i Noves Tecnologies


Sr. Jordi Castelló Danés
2n tinent alcalde
Regidor d’Urbanisme i Turisme


Sra. Maria Pilar Martín Corral
Regidora de Cultura, Festes i Benestar Social


Sr. Jordi Saez Gusta

Regidor d’Ensenyament i Sanitat


Sr. Enric Rigall Adroher

Regidor de Xarxa de camins rurals i Agricultura


Meritxell Modolell Alberch

Regidora d’Esports, Joventut i Medi Ambient

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Els dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, serà l’últim dilluns de cada mes a les 21 hores i si fos festiu, el primer dia feiner. El Sr. alcalde podrà suspendre la celebració del ple en els mesos d’agost i desembre, com conseqüència del període de vacances, quan això no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals.

Actes dels Plens

2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011