Ple

Sr. Enric Gironella i Colomer (CiU)

Alcalde i ensenyament

alcalde@cistella.cat

 

Sr. Carles Sagué Caselles

Regidor, Urbanisme i Sanitat

 

Sr. Lluis Torrecabota Pedregós

Regidor, Esports i Joventut

 

Sr. Bart M. J. Bekaert

Regidor, Xarxa de Camins rurals i Turisme

 

Sra Rosa Mª Cuixart Masdeu

Regidora, Cultura, educació i noves tecnologies

 

Sr. Antonio Bernad Prats

Regidor, Benestar social i Festes

 

Sr. Moisès Nogué Ribas

Regidor, Hisenda, agricultura i Medi Ambient.

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

Calendari de Plens

Els dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, serà l’últim dilluns de cada mes a les 21 hores i si fos festiu, el primer dia feiner.

El Sr. alcalde podrà suspendre la celebració del ple en els mesos d’agost i desembre, com conseqüència del període de vacances, quan això no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals.