Avanç projecte de la Modificació de les NNSS de planejament de Cistella, expd num 26/2018