2020

Les festes locals del municipi de Cistella, per a l’any 2020, seran els dies 4 de maig i 29 de juny.