2013

El ple de la corporació en sessióordiaria de 30 dejuliol de 2012 va acordar assenyalar com a festes locals de Cistella per l’any 2013 els dies 4 de maig i 29 de juny.