2013

El ple de la corporació en sessióordiaria de 30 dejuliol de 2012 va acordar assenyalar com a festes locals de Cistellaper l’any2013 els dies 4 de maig i 29 de juny.